Improved English to Hindi Multimodal Neural Machine Translation

Sahinur Rahman Laskar | Abdullah Faiz Ur Rahman Khilji | Darsh Kaushik | Partha Pakray | Sivaji Bandyopadhyay |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP | WAT |