NLPHut’s Participation at WAT2021

Shantipriya Parida | Subhadarshi Panda | Ketan Kotwal | Amulya Ratna Dash | Satya Ranjan Dash | Yashvardhan Sharma | Petr Motlicek | Ondřej Bojar |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP | WAT |