A Three-step Method for Multi-Hop Inference Explanation Regeneration

Yuejia Xiang | Yunyan Zhang | Xiaoming Shi | Bo Liu | Wandi Xu | Xi Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Mexico City, Mexico
Venue: NAACL | TextGraphs |