HITSZ-HLT at SemEval-2021 Task 5: Ensemble Sequence Labeling and Span Boundary Detection for Toxic Span Detection

Qinglin Zhu | Zijie Lin | Yice Zhang | Jingyi Sun | Xiang Li | Qihui Lin | Yixue Dang | Ruifeng Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP | SemEval |
SIG: SIGLEX