SemEval-2021 Task 4: Reading Comprehension of Abstract Meaning

Boyuan Zheng | Xiaoyu Yang | Yu-Ping Ruan | Zhenhua Ling | Quan Liu | Si Wei | Xiaodan Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: ACL | IJCNLP | SemEval |
SIG: SIGLEX

Citations

URL