MM-AVS: A Full-Scale Dataset for Multi-modal Summarization

Xiyan Fu | Jun Wang | Zhenglu Yang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |