QMSum: A New Benchmark for Query-based Multi-domain Meeting Summarization

Ming Zhong | Da Yin | Tao Yu | Ahmad Zaidi | Mutethia Mutuma | Rahul Jha | Ahmed Hassan Awadallah | Asli Celikyilmaz | Yang Liu | Xipeng Qiu | Dragomir Radev |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |