Improving Zero-Shot Cross-lingual Transfer for Multilingual Question Answering over Knowledge Graph

Yucheng Zhou | Xiubo Geng | Tao Shen | Wenqiang Zhang | Daxin Jiang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |