Multi-Grained Knowledge Distillation for Named Entity Recognition

Xuan Zhou | Xiao Zhang | Chenyang Tao | Junya Chen | Bing Xu | Wei Wang | Jing Xiao |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |