GSum: A General Framework for Guided Neural Abstractive Summarization

Zi-Yi Dou | Pengfei Liu | Hiroaki Hayashi | Zhengbao Jiang | Graham Neubig |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |