Multi-Task Learning with Shared Encoder for Non-Autoregressive Machine Translation

Yongchang Hao | Shilin He | Wenxiang Jiao | Zhaopeng Tu | Michael Lyu | Xing Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |