InfoXLM: An Information-Theoretic Framework for Cross-Lingual Language Model Pre-Training

Zewen Chi | Li Dong | Furu Wei | Nan Yang | Saksham Singhal | Wenhui Wang | Xia Song | Xian-Ling Mao | Heyan Huang | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |