Knowledge Guided Metric Learning for Few-Shot Text Classification

Dianbo Sui | Yubo Chen | Binjie Mao | Delai Qiu | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |