Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-tuning

Hang Hua | Xingjian Li | Dejing Dou | Chengzhong Xu | Jiebo Luo |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |