ASAP: A Chinese Review Dataset Towards Aspect Category Sentiment Analysis and Rating Prediction

Jiahao Bu | Lei Ren | Shuang Zheng | Yang Yang | Jingang Wang | Fuzheng Zhang | Wei Wu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |