COVID-19 Literature Knowledge Graph Construction and Drug Repurposing Report Generation

Qingyun Wang | Manling Li | Xuan Wang | Nikolaus Parulian | Guangxing Han | Jiawei Ma | Jingxuan Tu | Ying Lin | Ranran Haoran Zhang | Weili Liu | Aabhas Chauhan | Yingjun Guan | Bangzheng Li | Ruisong Li | Xiangchen Song | Yi Fung | Heng Ji | Jiawei Han | Shih-Fu Chang | James Pustejovsky | Jasmine Rah | David Liem | Ahmed ELsayed | Martha Palmer | Clare Voss | Cynthia Schneider | Boyan Onyshkevych |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |