RESIN: A Dockerized Schema-Guided Cross-document Cross-lingual Cross-media Information Extraction and Event Tracking System

Haoyang Wen | Ying Lin | Tuan Lai | Xiaoman Pan | Sha Li | Xudong Lin | Ben Zhou | Manling Li | Haoyu Wang | Hongming Zhang | Xiaodong Yu | Alexander Dong | Zhenhailong Wang | Yi Fung | Piyush Mishra | Qing Lyu | Dídac Surís | Brian Chen | Susan Windisch Brown | Martha Palmer | Chris Callison-Burch | Carl Vondrick | Jiawei Han | Dan Roth | Shih-Fu Chang | Heng Ji |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Online
Venue: NAACL |