EnKhCorp1.0: An English–Khasi Corpus

Sahinur Rahman Laskar | Abdullah Faiz Ur Rahman Khilji Darsh Kaushik | Partha Pakray | Sivaji Bandyopadhyay |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Virtual
Venue: MTSummit |