Bilingual Alignment Pre-Training for Zero-Shot Cross-Lingual Transfer

Ziqing Yang | Wentao Ma | Yiming Cui | Jiani Ye | Wanxiang Che | Shijin Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | MRQA |

Citations

URL