The NTNU Taiwanese ASR System for Formosa Speech Recognition Challenge 2020

Fu-An Chao | Tien-Hong Lo | Shi-Yan Weng | Shih-Hsuan Chiu | Yao-Ting Sung | Berlin Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2021
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCLCLP |