Effectiveness of Pre-training for Few-shot Intent Classification

Haode Zhang | Yuwei Zhang | Li-Ming Zhan | Jiaxin Chen | Guangyuan Shi | Xiao-Ming Wu | Albert Y.S. Lam |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT