Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training

Yimin Fan | Yaobo Liang | Alexandre Muzio | Hany Hassan | Houqiang Li | Ming Zhou | Nan Duan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT