Saliency-based Multi-View Mixed Language Training for Zero-shot Cross-lingual Classification

Siyu Lai | Hui Huang | Dong Jing | Yufeng Chen | Jinan Xu | Jian Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT