P-INT: A Path-based Interaction Model for Few-shot Knowledge Graph Completion

Jingwen Xu | Jing Zhang | Xirui Ke | Yuxiao Dong | Hong Chen | Cuiping Li | Yongbin Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT