Refining BERT Embeddings for Document Hashing via Mutual Information Maximization

Zijing Ou | Qinliang Su | Jianxing Yu | Ruihui Zhao | Yefeng Zheng | Bang Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT

Citations

URL