Leveraging Bidding Graphs for Advertiser-Aware Relevance Modeling in Sponsored Search

Shuxian Bi | Chaozhuo Li | Xiao Han | Zheng Liu | Xing Xie | Haizhen Huang | Zengxuan Wen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT