Topic-Aware Contrastive Learning for Abstractive Dialogue Summarization

Junpeng Liu | Yanyan Zou | Hainan Zhang | Hongshen Chen | Zhuoye Ding | Caixia Yuan | Xiaojie Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP | Findings |
SIG: SIGDAT