RevCore: Review-Augmented Conversational Recommendation

Yu Lu | Junwei Bao | Yan Song | Zichen Ma | Shuguang Cui | Youzheng Wu | Xiaodong He |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |