Memory-Efficient Differentiable Transformer Architecture Search

Yuekai Zhao | Li Dong | Yelong Shen | Zhihua Zhang | Furu Wei | Weizhu Chen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |