Manifold Adversarial Augmentation for Neural Machine Translation

Guandan Chen | Kai Fan | Kaibo Zhang | Boxing Chen | Zhongqiang Huang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |