Combining Static Word Embeddings and Contextual Representations for Bilingual Lexicon Induction

Jinpeng Zhang | Baijun Ji | Nini Xiao | Xiangyu Duan | Min Zhang | Yangbin Shi | Weihua Luo |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |