Adaptive Knowledge-Enhanced Bayesian Meta-Learning for Few-shot Event Detection

Shirong Shen | Tongtong Wu | Guilin Qi | Yuan-Fang Li | Gholamreza Haffari | Sheng Bi |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |