Correcting Chinese Spelling Errors with Phonetic Pre-training

Ruiqing Zhang | Chao Pang | Chuanqiang Zhang | Shuohuan Wang | Zhongjun He | Yu Sun | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |