Assessing Dialogue Systems with Distribution Distances

Jiannan Xiang | Yahui Liu | Deng Cai | Huayang Li | Defu Lian | Lemao Liu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |