GRICE: A Grammar-based Dataset for Recovering Implicature and Conversational rEasoning

Zilong Zheng | Shuwen Qiu | Lifeng Fan | Yixin Zhu | Song-Chun Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |