Few-shot Knowledge Graph-to-Text Generation with Pretrained Language Models

Junyi Li | Tianyi Tang | Wayne Xin Zhao | Zhicheng Wei | Nicholas Jing Yuan | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |