K-Adapter: Infusing Knowledge into Pre-Trained Models with Adapters

Ruize Wang | Duyu Tang | Nan Duan | Zhongyu Wei | Xuanjing Huang | Jianshu Ji | Guihong Cao | Daxin Jiang | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |