GCRC: A New Challenging MRC Dataset from Gaokao Chinese for Explainable Evaluation

Hongye Tan | Xiaoyue Wang | Yu Ji | Ru Li | Xiaoli Li | Zhiwei Hu | Yunxiao Zhao | Xiaoqi Han |

Paper Details:

Month: August
Year: 2021
Location: Online
Venue: Findings |