Finetuning Pretrained Transformers into RNNs

Jungo Kasai | Hao Peng | Yizhe Zhang | Dani Yogatama | Gabriel Ilharco | Nikolaos Pappas | Yi Mao | Weizhu Chen | Noah A. Smith |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |