Few-Shot Named Entity Recognition: An Empirical Baseline Study

Jiaxin Huang | Chunyuan Li | Krishan Subudhi | Damien Jose | Shobana Balakrishnan | Weizhu Chen | Baolin Peng | Jianfeng Gao | Jiawei Han |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |