Jointly Learning to Repair Code and Generate Commit Message

Jiaqi Bai | Long Zhou | Ambrosio Blanco | Shujie Liu | Furu Wei | Ming Zhou | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |