Raise a Child in Large Language Model: Towards Effective and Generalizable Fine-tuning

Runxin Xu | Fuli Luo | Zhiyuan Zhang | Chuanqi Tan | Baobao Chang | Songfang Huang | Fei Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |