Data Augmentation with Hierarchical SQL-to-Question Generation for Cross-domain Text-to-SQL Parsing

Kun Wu | Lijie Wang | Zhenghua Li | Ao Zhang | Xinyan Xiao | Hua Wu | Min Zhang | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |