Zero-Shot Dialogue State Tracking via Cross-Task Transfer

Zhaojiang Lin | Bing Liu | Andrea Madotto | Seungwhan Moon | Zhenpeng Zhou | Paul Crook | Zhiguang Wang | Zhou Yu | Eunjoon Cho | Rajen Subba | Pascale Fung |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |