#HowYouTagTweets: Learning User Hashtagging Preferences via Personalized Topic Attention

Yuji Zhang | Yubo Zhang | Chunpu Xu | Jing Li | Ziyan Jiang | Baolin Peng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |