Fine-grained Entity Typing via Label Reasoning

Qing Liu | Hongyu Lin | Xinyan Xiao | Xianpei Han | Le Sun | Hua Wu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |