CSDS: A Fine-Grained Chinese Dataset for Customer Service Dialogue Summarization

Haitao Lin | Liqun Ma | Junnan Zhu | Lu Xiang | Yu Zhou | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |