Virtual Data Augmentation: A Robust and General Framework for Fine-tuning Pre-trained Models

Kun Zhou | Wayne Xin Zhao | Sirui Wang | Fuzheng Zhang | Wei Wu | Ji-Rong Wen |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |