kFolden: k-Fold Ensemble for Out-Of-Distribution Detection-Fold Ensemble for Out-Of-Distribution Detection

Xiaoya Li | Jiwei Li | Xiaofei Sun | Chun Fan | Tianwei Zhang | Fei Wu | Yuxian Meng | Jun Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |