DyLex: Incorporating Dynamic Lexicons into BERT for Sequence Labeling

Baojun Wang | Zhao Zhang | Kun Xu | Guang-Yuan Hao | Yuyang Zhang | Lifeng Shang | Linlin Li | Xiao Chen | Xin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2021
Location: Online and Punta Cana, Dominican Republic
Venue: EMNLP |